ಸುಂದರ ತೇ ಧ್ಯಾನ ಉಭಾ ವಿಟೇವರಿ

ಮಾಯಿ ಮೈನೇ ಗೋವಿಂದ ಲೀನೋ ಮೋಲ|| ಕೋಈ ಕಹೇ ಸಸ್ತಾ ಕೋಈ ಕಹೇ ಮಹಂಗಾ ಲೀನೋ ತರಾಜೂ ತೋಲ|| ಕೋಈ ಕಹೇ ಘರಮೇ ಕೋಈ ಕಹೇ ಬನಮೇ ರಾಧಾಕೇ ಸಂಗ ಖಿಲೋಲ|| ಮೀರಾ ಕೇ ಪ್ರಭು ಗಿರಿಧರ ನಾಗರ ಆವತ ಪ್ರೇಮಕೇ ಡೋಲ|| —-ಮೀರಾ

Continue reading